க்ரியாவின் தற்காலத் தமிழ் அகராதி

RM100.00

(தமிழ்-தமிழ்-ஆங்கிலம்) விரிவாக்கித் திருத்திய மூன்றாம் பதிப்பு

பக்கங்கள் 1344

புதிய அம்சங்கள்

திருநர் வழக்குச் சொற்கள்

தொடர்புச் சொற்கள்

பெரிய அளவில் (18.5 செ.மீ. – 24 செ.மீ.)

23800 தலைச்சொற்கள்

2632 இலங்கைத் தமிழ் வழக்குச் சொற்கள்

40130 எடுத்துக்காட்டு வாக்கியங்கள்

311 படங்கள்

Out of stock