நிலம் எனும் நல்லாள்

RM16.00

நிலம் எனும் நல்லாள்

‘ஆற்றங்கரையின் மரமும் அரசறிய

வீற்றிருந்த வாழ்வும் வீழும் அன்றே – ஏற்றம்

உழுதுண்டு வாழ்வதற்கு ஒப்பில்லை கண்டீர்

பழுதுண்டு வேறோர் பணிக்கு’

Out of stock