மூங்கில்

RM20.00

“மண்ணாக நிக்கீறோ மரமாக நிக்கீறோ

எண்ணாம்ம செஞ்சோமோ ஏலாம செஞ்சோமோ

பச்சச் சீலக்காரி பாலரிசிப் பல்லுக்காரி

சுட்ட சொல்லு சொல்லு வெலக்கு தாயி

சுட்ட சொல்லு வெலக்கு தாயி

புத்தி கெட்டுப் போனோமோ தடம் மாறிப் போனோமோ

நல்ல கோழி நாலு தாறேன், உச்சிக்கு செங்கிடா தாறேன்

பச்சமுட்ட வெட்டித் தாறேன், தடியங்கா கீறித் தாறேன்

கல்லாக நிக்கீறோ காத்தாக நிக்கீறோ

குழி நெறைய வள தாறேன், பிச்சமால கெட்டித் தாறேன்

கருமாரி முத்தாரம்மா பற்றகாளி காட்டாளம்மா

கொலசாமி வந்து நில்லு கொலத்தக் காத்து நில்லு”

சிறுகதையிலிருந்து

Out of stock