விழிப்பு (புதுமைதாசன்)

RM20.00

திகில்! மர்மம்!
பிரவிதோறும் விபத்து!
மரண ஒரே இடத்தில்!
என்ன மாயம்! என்ன மர்மம்!

Out of stock